Nasi specjaliści

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole jest udzielana:
 • w trakcie bieżącej pracy z uczniem,
 • poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
 • w różnych formach zajęć, m.in. jako:
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w szkole. Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w szkole, budowanie u ucznia adekwatnej samooceny, stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju. Podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych kształtowane są między innymi:
 • umiejętności komunikacyjne, 
 • pamięć, percepcja wzrokowa, słuchowa,
 • koordynacja wzrokowo - słuchowa i ruchowa,
 • ćwiczenia  wypowiadania się, budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych,
 • sprawności motoryczne.

Trening umiejętności wychowawczych to indywidualny warsztat skierowany do rodziców, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą wychowania swoich pociech. Trening ma na celu poszerzenie wiedzy rodzica w zakresie umiejętności wychowawczych, zrozumieniu potrzeb dziecka oraz budowanie prawidłowej relacji rodzic-dziecko.

Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne. Celem zajęć rozwijających umiejętności komunikacyjne jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności prowadzenia satysfakcjonującego dialogu z rówieśnikami, dzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami, pasjami, pomysłami, inicjowania rozmowy i czerpania z niej radości oraz:
 • rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć, pragnień i potrzeb w sposób społecznie akceptowany,
 • asertywnego wyrażania swojego zdania, zgadzania się i odmawiania,
 • uważnego, aktywnego słuchania kolegów i koleżanek,
 • uczestniczenia w rozmowach, które zainicjowały inne dzieci,
 • zgodnej współpracy w parach i w grupie,
 • nawiązywania trwałych relacji z kolegami,
 • pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • gospodarowania własnym czasem,
 • czekania na swoją kolej,
 • budowania pozytywnego obrazu siebie,
 • budowania wiary w swoje możliwości,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • dokonywania autoprezentacji,
 • zgodnej współpracy w grupie.
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:
 • indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem;
 • indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem;
 • indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem specjalnym;
 • grupowe zajęcia z terapeutą pedagogicznym usprawniające między innymi koncentrację, uwagę, pamięć, spostrzegawczość, myślenie przyczynowo – skutkowe.
Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na  rodzaj niepełnosprawności. Rozwijanie m.in.:
 • mowy i umiejętności komunikowania się, 
 • umiejętności wyrażania siebie i swoich potrzeb w sposób społecznie akceptowalny,
 • percepcji wzrokowej i słuchowej, 
 • koordynacji wzrokowo - ruchowej i wzrokowo – słuchowo - ruchowej,
 • sprawności psychofizycznej, 
 • zainteresowań, 
 • orientacji przestrzennej, 
 • umiejętności czytania, pisania, liczenia,
 • samodzielności osobistej i społecznej,
 • przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
 • umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji,
 • asertywności,
 • rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych
 • koncentracji uwagi, pamięć, spostrzegawczość,
 • budowania pozytywnego obrazu siebie, 
 • budowania wiary w swoje możliwości,
 • budowania poczucia własnej wartości.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne. Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne jest pełne i satysfakcjonujące funkcjonowanie w środowisku zarówno dorosłych jak i rówieśników oraz poznanie, zrozumienie swoich emocji i świadome ich regulowanie.
         W trakcie zajęć kształtowane i doskonalone są umiejętności:
 • dokonywania autoprezentacji, 
 • zgodnej współpracy w grupie, 
 • rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób społecznie akceptowany, 
 • uważnego, aktywnego słuchania, 
 • radzenia sobie z trudnościami, przeciwnościami, przykrościami, 
 • pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
 • kształtowanie postaw obywatelskich i wychowanie do wartości, takich jak dobro, prawda,
 • nauka tolerancji, akceptacji, odmienności,
 • kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, modelowanie prawidłowych wypowiedzi, wzmacnianie wszelkich prób samodzielnego inicjowania wypowiedzi, kształtowanie podczas zajęć umiejętności wypowiadania się na temat dowolny oraz na określony temat przez prowadzącego zajęcia, wzmacnianie prób zadawania pytań, udzielania odpowiedzi na pytania całym zdaniem, doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu,
 • gospodarowania własnym czasem, 
 • czekania na swoją kolej, 
 • koncentracji uwagi, pamięć, spostrzegawczość,
 • budowania pozytywnego obrazu siebie, 
 • budowania wiary w swoje możliwości,
 • budowania poczucia własnej wartości.
 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. Celem zajęć rozwijających umiejętność uczenia się jest zdobycie kompetencji składających się na samodzielne uczenie się.
         W trakcie zajęć uczniowie nabywają między innymi umiejętności w zakresie:
 • świadomości swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, dążeń, preferowanych sposobów uczenia się, 
 • motywacji wewnętrznej,  
 • samodzielności w planowaniu,  organizowaniu, podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia skuteczności  własnego uczenia się, 
 • gospodarowania czasem, 
 • odpowiedzialności za własny rozwój, 
 • gotowości do badania, odkrywania nowej wiedzy i jej praktycznego zastosowania w różnych kontekstach, 
 • aktywności procesów poznawczych (klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć, uwaga), 
 • analizy informacji i ich selekcji oraz wyboru w zależności od celu, 
 • rozwiązywania problemów,  
 • redagowania notatek, 
 • wykorzystywania informacji zwrotnej do samooceny i ustalania dalszej drogi działania, 
 • gotowości do uczenia się na błędach, ponoszenia porażek, dostrzegania postępu, twórczego, kreatywnego myślenia,
 • podejmowania wysiłku umysłowego, 
 • poszukiwania i selekcjonowania informacji oraz formułowania wniosków,
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie, 
 • budowanie wiary w swoje możliwości,
 • budowanie poczucia własnej wartości.

 

ikony 02Opieką pedagogiczną w naszej szkole zajmuje się Pani mgr Katarzyna Szymańska i Pani mgr Dominika Gawlik.

 Pedagog mgr Katarzyna Szymańska dla klas V-VIII.

Pedagog przyjmuje i udziela porad po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Konsultacje pedagoga:

ŚRODA

16.30-17.00

 

 

 

 Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
• określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
• organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
• podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
• wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
• wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
• udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
• wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
• umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
• podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
• działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

Zadania realizowane są we współpracy z:

• rodzicami;
• nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
• podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

ikony 03Koordynator pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny Pani mgr Mariola Ziółko.

Pedagog specjalny dla klas I-VIII i odziałów przedszkolnych przyjmuje i udziela porad w godzinach:

WTOREK

CZWARTEK

PIĄTEK

7.00-8.00

7.00-7.30

7.00-7.30

 

Od roku szkolnego 2022/2023 w szkole mamy nowe stanowisko pracy – pedagoga specjalnego. Wiele osób ma problem z odróżnieniem roli pedagoga szkolnego od pedagoga specjalnego, a musimy pamiętać, że to dwa różne stanowiska. Wychodząc naprzeciw Waszym pytaniom, dotyczącym pracy pedagoga specjalnego w poniższym tekście postaramy się wyjaśnić jego rolę i zadania. W naszej szkole stanowisko to objęła Pani mgr Mariola Ziółko, która jest u nas również Logopedą oraz koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PEDAGOG SPECJALNY PEŁNI ROLĘ WSPOMAGAJĄCĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ !

Zadania Pedagoga specjalnego w szkole:
– Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie.
– Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, specjalistami w ramach pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
– Koordynowanie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
– Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.
– Prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych.
– Przygotowywanie wraz z zespołem IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego).
– Współpraca z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie ucznia.

 

Terapia logopedyczna w naszej szkole organizowana jest dla wszystkich uczniów i przedszkolaków wymagających tego typu wspomagania. Zajęcia mają charakter grupowy z uwagi na potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży. Poziom rozwoju mowy u naszych uczniów jest bardzo zróżnicowany. U wielu oprócz wad wymowy występują zaburzenia oddechu i fonacji, słuchu fonematycznego, kinestezji artykulacyjnej, analizy i syntezy słuchowej. Bardzo często występuje także obniżona sprawność narządów mowy. Wszystkie te trudności powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Dlatego wszystkie nasze wysiłki skoncentrowane są na zdobywaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, czyli przekazywaniu i odbieraniu informacji, w stopniu pozwalającym na jak najbardziej samodzielne radzenie sobie w życiu.

W zależności od potrzeb występujących u dziecka wprowadzamy:

 • usprawnianie narządów mowy wplecione w zabawy dla młodszych dzieci, masaże logopedyczne dla maluchów;
 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • rozwijanie rozumienia i tworzenia komunikatów słownych, od pojedynczych słów do rozbudowanych wypowiedzi zdaniowych;
 • naukę posługiwania się różnymi formami komunikacji słownej, głównie dialogu, opowiadania i opisu;
 • ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej- wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych i wzrokowych;
 • wpieranie nauki czytania i pisania;
 • ćwiczenia manualne i grafomotoryczne (terapia zajęciowa);
 • stymulowanie wszystkich zmysłów (wprowadzanie elementów z zakresu Integracji Sensorycznej, logorytmiki, zabaw słowno- ruchowych).

Poprzez różnorodność form prowadzonej terapii staramy się, aby zajęcia były dla uczniów atrakcyjne a nabyte umiejętności dawały poczucie sukcesu i komfortu psychicznego.

 

 

 

ikony 01 Terapią psychologiczną w naszej szkole zajmuje się Pani mgr Beata Klimek i Pani mgr Magda Karmolińska.

Psycholog mgr Beata Klimek dla klas V-VIII.

Psycholog przyjmuje i udziela porad po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Godziny pracy psychologa:

WTOREK

CZWARTEK

7.30- 15.30

7.30- 14.30

 

 

 

ikony 01Psycholog mgr Magda Karmolińska dla klas I-IV i odziałów przedszkolnych.

Psycholog przyjmuje i udziela porad po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Godziny pracy psychologa:

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

CZWARTEK

8.00-9.00
16.00-17.00

16.00-17.00

15.00-17.00

 

 

 

 Działania psychologa szkolnego skupiają się wokół stałych zadań, do których należą:

 • Praca z uczniami przyjmowanymi do Zespołu: zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami – badanie oczekiwań dotyczących placówki, obserwacja i ewentualne badania dziecka, kontrola i łagodzenie procesu aklimatyzacji w nowym środowisku.
 • Praca z rodzicami: udzielanie informacji, wyjaśnień, porad, omawianie wyników badań. Indywidualne rozmowy z rodzicami mają charakter interwencyjny, informacyjny lub terapeutyczny.
 • Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach itp.
 • Pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, interwencje, rozmowy terapeutyczne, negocjacje, mediacje.
 • Kwalifikacja uczniów ze stopniem niepełnosprawności: zbieranie dokumentów, kontrolne badania uczniów (m.in. dla potrzeb Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności, dla potrzeb świadczeń pielęgnacyjnych), przygotowanie lub korekta zaleceń do pracy z uczniami z defektami sprzężonymi.
 • Kontrolne badania psychologiczne uczniów na koniec każdego etapu nauczania oraz w innych koniecznych przypadkach (trudności w nauce, zaburzenia zachowania itp.).
 • Udział w pracach zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa: np. zespoły wychowawcze, opracowywanie indywidualnych planów edukacyjno – wychowawczych, zespół kwalifikujący do zajęć reedukacyjnych itp.

Psycholog w swojej pracy współpracuje z dyrekcją placówki, pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami oraz z lekarzami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, sądami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi placówkami.

Opieka psychologiczna udzielana jest za zgodą i na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.