Pedagog specjalny/ logopeda

ikony 03Koordynator pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny Pani mgr Mariola Ziółko.

Pedagog specjalny dla klas I-VIII i odziałów przedszkolnych przyjmuje i udziela porad w godzinach:

WTOREK

CZWARTEK

PIĄTEK

7.00-8.00

7.00-7.30

7.00-7.30

 

Od roku szkolnego 2022/2023 w szkole mamy nowe stanowisko pracy – pedagoga specjalnego. Wiele osób ma problem z odróżnieniem roli pedagoga szkolnego od pedagoga specjalnego, a musimy pamiętać, że to dwa różne stanowiska. Wychodząc naprzeciw Waszym pytaniom, dotyczącym pracy pedagoga specjalnego w poniższym tekście postaramy się wyjaśnić jego rolę i zadania. W naszej szkole stanowisko to objęła Pani mgr Mariola Ziółko, która jest u nas również Logopedą oraz koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PEDAGOG SPECJALNY PEŁNI ROLĘ WSPOMAGAJĄCĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ !

Zadania Pedagoga specjalnego w szkole:
– Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie.
– Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, specjalistami w ramach pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
– Koordynowanie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
– Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.
– Prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych.
– Przygotowywanie wraz z zespołem IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego).
– Współpraca z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie ucznia.

 

Terapia logopedyczna w naszej szkole organizowana jest dla wszystkich uczniów i przedszkolaków wymagających tego typu wspomagania. Zajęcia mają charakter grupowy z uwagi na potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży. Poziom rozwoju mowy u naszych uczniów jest bardzo zróżnicowany. U wielu oprócz wad wymowy występują zaburzenia oddechu i fonacji, słuchu fonematycznego, kinestezji artykulacyjnej, analizy i syntezy słuchowej. Bardzo często występuje także obniżona sprawność narządów mowy. Wszystkie te trudności powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Dlatego wszystkie nasze wysiłki skoncentrowane są na zdobywaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, czyli przekazywaniu i odbieraniu informacji, w stopniu pozwalającym na jak najbardziej samodzielne radzenie sobie w życiu.

W zależności od potrzeb występujących u dziecka wprowadzamy:

  • usprawnianie narządów mowy wplecione w zabawy dla młodszych dzieci, masaże logopedyczne dla maluchów;
  • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
  • rozwijanie rozumienia i tworzenia komunikatów słownych, od pojedynczych słów do rozbudowanych wypowiedzi zdaniowych;
  • naukę posługiwania się różnymi formami komunikacji słownej, głównie dialogu, opowiadania i opisu;
  • ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej- wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych i wzrokowych;
  • wpieranie nauki czytania i pisania;
  • ćwiczenia manualne i grafomotoryczne (terapia zajęciowa);
  • stymulowanie wszystkich zmysłów (wprowadzanie elementów z zakresu Integracji Sensorycznej, logorytmiki, zabaw słowno- ruchowych).

Poprzez różnorodność form prowadzonej terapii staramy się, aby zajęcia były dla uczniów atrakcyjne a nabyte umiejętności dawały poczucie sukcesu i komfortu psychicznego.