Psycholog

ikony 01 Terapią psychologiczną w naszej szkole zajmuje się Pani mgr Beata Klimek i Pani mgr Magda Karmolińska.

Psycholog mgr Beata Klimek dla klas V-VIII.

Psycholog przyjmuje i udziela porad po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Godziny pracy psychologa:

WTOREK

CZWARTEK

7.30- 15.30

7.30- 14.30

 

 

 

ikony 01Psycholog mgr Magda Karmolińska dla klas I-IV i odziałów przedszkolnych.

Psycholog przyjmuje i udziela porad po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Godziny pracy psychologa:

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

CZWARTEK

8.00-9.00
16.00-17.00

16.00-17.00

15.00-17.00

 

 

 

 Działania psychologa szkolnego skupiają się wokół stałych zadań, do których należą:

  • Praca z uczniami przyjmowanymi do Zespołu: zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami – badanie oczekiwań dotyczących placówki, obserwacja i ewentualne badania dziecka, kontrola i łagodzenie procesu aklimatyzacji w nowym środowisku.
  • Praca z rodzicami: udzielanie informacji, wyjaśnień, porad, omawianie wyników badań. Indywidualne rozmowy z rodzicami mają charakter interwencyjny, informacyjny lub terapeutyczny.
  • Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach itp.
  • Pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, interwencje, rozmowy terapeutyczne, negocjacje, mediacje.
  • Kwalifikacja uczniów ze stopniem niepełnosprawności: zbieranie dokumentów, kontrolne badania uczniów (m.in. dla potrzeb Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności, dla potrzeb świadczeń pielęgnacyjnych), przygotowanie lub korekta zaleceń do pracy z uczniami z defektami sprzężonymi.
  • Kontrolne badania psychologiczne uczniów na koniec każdego etapu nauczania oraz w innych koniecznych przypadkach (trudności w nauce, zaburzenia zachowania itp.).
  • Udział w pracach zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa: np. zespoły wychowawcze, opracowywanie indywidualnych planów edukacyjno – wychowawczych, zespół kwalifikujący do zajęć reedukacyjnych itp.

Psycholog w swojej pracy współpracuje z dyrekcją placówki, pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami oraz z lekarzami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, sądami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi placówkami.

Opieka psychologiczna udzielana jest za zgodą i na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.