Pedagog

ikony 02Opieką pedagogiczną w naszej szkole zajmuje się Pani mgr Katarzyna Szymańska i Pani mgr Dominika Gawlik.

 Pedagog mgr Katarzyna Szymańska dla klas V-VIII.

Pedagog przyjmuje i udziela porad po wcześniejszym umówieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Konsultacje pedagoga:

ŚRODA

16.30-17.00

 

 

 

 Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
• określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
• organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
• podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
• wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
• wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
• udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
• wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
• umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
• podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
• działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

Zadania realizowane są we współpracy z:

• rodzicami;
• nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
• podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.