Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne Pani mgr Hanna Burczyk, Pani mgr Monika Ożóg, Pani mgr Justyna Włodek, Pani mgr Barbara Trzos.

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne realizują dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zintegrowane działania i zajęcia określone w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym wspólnie z wychowawcą, nauczycielami przedmiotu i specjalistami. Tworzą wraz z nauczycielami dostosowania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzą działania zmierzające do integracji i bezpiecznego funkcjonowania uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w społeczności klasowej i szkolnej. Udzielają pomocy wychowawcy i nauczycielom w doborze form i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspierają uczniów ze SPE w rozwoju emocjonalnym i budowaniu poczucia własnej wartości. Współpracują z wychowawcą/nauczycielem przedmiotowym w czasie lekcji tak, by zapewnić uczniom wymagającym pomocy odpowiedniego wsparcia, opieki i uwagi. Są w stałym kontakcie z wychowawcą oraz rodzicami uczniów.