Surdopedagog

ikony 05Surdopedagog, nauczyciel rewalidacji indywidualnej mgr Barbara Cieślak 

Surdopedagog to pedagog specjalny. Zajmuje się zagadnieniami wychowania i nauczania głuchoniemych, a także ich rodzin i otoczenia. Dział surdopedagogiki obejmuje także profilaktykę, diagnostykę i poradnictwo osobom z grupy ryzyka.

Celem działań takiego pedagoga jest przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu oraz przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych.

Surdopedagog to specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą głuchą w: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolno – wychowawczych dla głuchych, przy wykorzystaniu aparatury słuchowej, języka migowego, alfabetu palcowego oraz mowy dźwiękowej, w celu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; przygotowuje uczniów głuchych do pełnego uczestnictwa w życiu wśród ludzi słyszących.

Zadania surdopedagoga:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w ramach przewidzianych programem nauczania przedmiotów ogólnokształcących, takich jak: język polski, plastyka, historia, geografia, biologia z higieną, matematyka, fizyka itp.;
 • prowadzenie różnego rodzaju rewalidacji indywidualnych, takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjne zmierzające do usuwania wad i zaburzeń mowy i jej doskonalenia, a także zajęć mających na celu usuwanie wad postawy i doskonalenie sprawności fizycznej;
 • planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego przedmiotu (opracowywanie rozkładu materiału, dostosowywanie treści do możliwości uczniów), opracowywanie konspektów;
 • planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych (ilustracje, plansze, modele, etykiety, filmy, kasety video itp.), niezbędnych do realizacji treści kształcenia w danym przedmiocie;
 • opracowywanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów;
 • diagnozowanie osiągnięć szkolnych uczniów i umiejętne zapobieganie występowaniu niepowodzeń;
 • tworzenie warunków do udziału uczniów w różnych formach aktywności społeczno-kulturalnej i samorządności;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw, wyzwalanie aktywności uczniów głuchych w pracach społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych;
 • wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy, troska o ogólny poziom wychowywanej klasy, rozwój mowy, uspołecznienie, dyscyplinę, czytelnictwo uczniów oraz działalność organizacji uczniowskich;
 • stosowanie wobec uczniów różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków materialnych i wychowawczych dzieci głuchych;
 • współpraca z rodzicami uczniów głuchych i pozyskiwanie ich do współdziałania na rzecz klasy i szkoły;
 • organizowanie w sposób racjonalny czasu wolnego uczniom głuchym;
 • podejmowanie działań zmierzających do właściwej orientacji szkolnej i zawodowej uczniów;
 • doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.