Zajęcia terapeutyczne

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole jest udzielana:
 • w trakcie bieżącej pracy z uczniem,
 • poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
 • w różnych formach zajęć, m.in. jako:
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w szkole. Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w szkole, budowanie u ucznia adekwatnej samooceny, stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju. Podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych kształtowane są między innymi:
 • umiejętności komunikacyjne, 
 • pamięć, percepcja wzrokowa, słuchowa,
 • koordynacja wzrokowo - słuchowa i ruchowa,
 • ćwiczenia  wypowiadania się, budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych,
 • sprawności motoryczne.

Trening umiejętności wychowawczych to indywidualny warsztat skierowany do rodziców, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą wychowania swoich pociech. Trening ma na celu poszerzenie wiedzy rodzica w zakresie umiejętności wychowawczych, zrozumieniu potrzeb dziecka oraz budowanie prawidłowej relacji rodzic-dziecko.

Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne. Celem zajęć rozwijających umiejętności komunikacyjne jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności prowadzenia satysfakcjonującego dialogu z rówieśnikami, dzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami, pasjami, pomysłami, inicjowania rozmowy i czerpania z niej radości oraz:
 • rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć, pragnień i potrzeb w sposób społecznie akceptowany,
 • asertywnego wyrażania swojego zdania, zgadzania się i odmawiania,
 • uważnego, aktywnego słuchania kolegów i koleżanek,
 • uczestniczenia w rozmowach, które zainicjowały inne dzieci,
 • zgodnej współpracy w parach i w grupie,
 • nawiązywania trwałych relacji z kolegami,
 • pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • gospodarowania własnym czasem,
 • czekania na swoją kolej,
 • budowania pozytywnego obrazu siebie,
 • budowania wiary w swoje możliwości,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • dokonywania autoprezentacji,
 • zgodnej współpracy w grupie.
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:
 • indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem;
 • indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem;
 • indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem specjalnym;
 • grupowe zajęcia z terapeutą pedagogicznym usprawniające między innymi koncentrację, uwagę, pamięć, spostrzegawczość, myślenie przyczynowo – skutkowe.
Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na  rodzaj niepełnosprawności. Rozwijanie m.in.:
 • mowy i umiejętności komunikowania się, 
 • umiejętności wyrażania siebie i swoich potrzeb w sposób społecznie akceptowalny,
 • percepcji wzrokowej i słuchowej, 
 • koordynacji wzrokowo - ruchowej i wzrokowo – słuchowo - ruchowej,
 • sprawności psychofizycznej, 
 • zainteresowań, 
 • orientacji przestrzennej, 
 • umiejętności czytania, pisania, liczenia,
 • samodzielności osobistej i społecznej,
 • przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
 • umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji,
 • asertywności,
 • rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych
 • koncentracji uwagi, pamięć, spostrzegawczość,
 • budowania pozytywnego obrazu siebie, 
 • budowania wiary w swoje możliwości,
 • budowania poczucia własnej wartości.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne. Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne jest pełne i satysfakcjonujące funkcjonowanie w środowisku zarówno dorosłych jak i rówieśników oraz poznanie, zrozumienie swoich emocji i świadome ich regulowanie.
         W trakcie zajęć kształtowane i doskonalone są umiejętności:
 • dokonywania autoprezentacji, 
 • zgodnej współpracy w grupie, 
 • rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób społecznie akceptowany, 
 • uważnego, aktywnego słuchania, 
 • radzenia sobie z trudnościami, przeciwnościami, przykrościami, 
 • pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
 • kształtowanie postaw obywatelskich i wychowanie do wartości, takich jak dobro, prawda,
 • nauka tolerancji, akceptacji, odmienności,
 • kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, modelowanie prawidłowych wypowiedzi, wzmacnianie wszelkich prób samodzielnego inicjowania wypowiedzi, kształtowanie podczas zajęć umiejętności wypowiadania się na temat dowolny oraz na określony temat przez prowadzącego zajęcia, wzmacnianie prób zadawania pytań, udzielania odpowiedzi na pytania całym zdaniem, doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu,
 • gospodarowania własnym czasem, 
 • czekania na swoją kolej, 
 • koncentracji uwagi, pamięć, spostrzegawczość,
 • budowania pozytywnego obrazu siebie, 
 • budowania wiary w swoje możliwości,
 • budowania poczucia własnej wartości.
 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. Celem zajęć rozwijających umiejętność uczenia się jest zdobycie kompetencji składających się na samodzielne uczenie się.
         W trakcie zajęć uczniowie nabywają między innymi umiejętności w zakresie:
 • świadomości swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, dążeń, preferowanych sposobów uczenia się, 
 • motywacji wewnętrznej,  
 • samodzielności w planowaniu,  organizowaniu, podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia skuteczności  własnego uczenia się, 
 • gospodarowania czasem, 
 • odpowiedzialności za własny rozwój, 
 • gotowości do badania, odkrywania nowej wiedzy i jej praktycznego zastosowania w różnych kontekstach, 
 • aktywności procesów poznawczych (klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć, uwaga), 
 • analizy informacji i ich selekcji oraz wyboru w zależności od celu, 
 • rozwiązywania problemów,  
 • redagowania notatek, 
 • wykorzystywania informacji zwrotnej do samooceny i ustalania dalszej drogi działania, 
 • gotowości do uczenia się na błędach, ponoszenia porażek, dostrzegania postępu, twórczego, kreatywnego myślenia,
 • podejmowania wysiłku umysłowego, 
 • poszukiwania i selekcjonowania informacji oraz formułowania wniosków,
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie, 
 • budowanie wiary w swoje możliwości,
 • budowanie poczucia własnej wartości.