Szkoła Podstawowa

Drodzy Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!
Zapraszamy do naszej Szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki której każde dziecko czuje się zauważone i docenione. Szkoła Podstawowa nr 8 zlokalizowana jest w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Goszczyńskiego 44 w Krakowie.

 

CO NAS WYRÓŻNIA
PLACÓWKA GWARANTUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO
Jesteśmy Szkołą dbająca o potrzeby Uczniów i ich Rodziców.

NASI NAUCZYCIELE
Kadrę pedagogiczną tworzy doświadczony i wysoko wykształcony zespół nauczycieli z pasją, który nieustannie doskonali swój warsztat pracy.

NOWOCZESNE ZAPLECZE
Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w monitory interaktywne 65" i nowoczesne pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów oraz specyfiki przedmiotu. Posiadamy nowoczesną pracownię techniczną powstałą w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Szkoła zapewnia świetlicę, stołówkę, bibliotekę, plac zabaw oraz bogato rozwiniętą infrastrukturę sportową (wielofunkcyjne boisko).

SUKCESY
Nasza szkoła została laureatem Plebiscytu Orły Edukacji 2020 i znalazła się w kręgu najlepszych placówek edukacyjnych w kraju. Nasi uczniowie to osoby kreatywne, krytycznie myślące, odważne, aktywne, które zdobywają wiedzę i umiejętności, rozwijają swoje pasje, realizują wspólnie projekty i przedsięwzięcia. Zdobywają wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

DODATKOWE ZAJĘCIA
Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 6:30 - 17:30.

RELACJE
Edukacja oparta jest na dobrych relacjach i kreatywnym współdziałaniu na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel – rodzic.

PROJEKTY
Szkoła realizuje ciekawe projekty i programy edukacyjne.

TRADYCJE
Tradycje są dla nas bardzo ważne. Nie tylko patriotyzm i historia Szkoły, ale również polskie zwyczaje świąteczne i wydarzenia są na stałe wpisane w Plan Pracy naszej Szkoły.

DOGODNA I SPOKOJNA LOKALIZACJA
Dogodna lokalizacja zapewnia prostą i bezpieczną drogę do szkoły z pobliskich osiedli.

WSPARCIE
Nasi uczniowie objęci są wsparciem i pomocą psychologiczno - pedagogiczną zapewnioną przez pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeutę i logopedę oraz wszystkich nauczycieli. Mogą korzystać z bogatej oferty zajęć specjalistycznych zarówno indywidualnych jak i grupowych, m.in. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, rozwijających umiejętność uczenia się, odbudowujących komunikację i relacje społeczne po okresie izolacji, treningu umiejętności społecznych oraz terapii logopedycznej.

WSPÓŁPRACA
Dbamy o efektywną i systematyczną współpracę z Rodzicami naszych uczniów. Szkoła korzysta z elektronicznego dziennika Librus, dzięki któremu rodzic ma stały dostęp do informacji o frekwencji i postępach ucznia. Librus służy również, jako platforma do komunikowania się z nauczycielami, szczególnie umawiania się na konsultacje, które odbywają się stacjonarnie w szkole lub online poprzez platformę Microsoft Teams.
Szkoła korzysta z platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams.

Historia
Szkoła Podstawowa nr 8 rozpoczęła działalność 1 września 2010r. w ramach Zespołu Szkół nr 2.
Od 1 września 2020r. Zespół Szkół nr 2 zmienił nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15.

Patronem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 jest nauczyciel wolności i nadziei ks. prof. Józef Tischner. Słowa księdza profesora "Powołaniem człowieka jest tworzenie dobra" stały się mottem naszej szkoły. Rodzina Szkół Tischnerowskich pozwala nam wdrażać wspaniałe idee naszego Patrona oraz krzewić je wśród dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami z całej Polski.

Szkoła funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godz. 7:30.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1 – 31 marca 2023 r.

 

9 maja – 25 maja 2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 3 kwietnia 2023 r.

 

do 26 maja 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21 kwietnia 2023 r.

12 czerwca 2023 r.

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

24 kwietnia – 5 maja 2023 r.

13 – 19 czerwca 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

8 maja 2023 r.

20 czerwca 2023 r.

Wzory dokumentów będą dostępne od 1 marca 2023r.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem oraz kryteriami rekrutacyjnymi zamieszczonymi poniżej.

Dzieci rejonowe przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.

Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski KOMPLETNE (wypełnione elektronicznie, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych)

Brak dokumentów potwierdzających kryteria będzie skutkował niemożnością przyznania określonych punktów za dane kryterium.

Wypełniony elektronicznie wniosek w systemie ELEMENTO trzeba:

- wydrukować, podpisać i złożyć (komplet dokumentów) osobiście w szkole pierwszego wyboru

lub

- podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji ELEMENTO razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkoły pierwszego wyboru.

Wzory dokumentów:

- Wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej

- Przewodnik dla rodzica - instrukcja

 

Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty1)

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo3)

Kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

6

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

Kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

5

Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej2)

Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

3

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne3)

Kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

4

Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa,

w której mieszka kandydat

Kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

2

Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej

Zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata

1

1) punkty sumują się

2) kryterium mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców

3) dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.

UCHWAŁA Uchwała Nr LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.