Przedszkole

Samorządowe Przedszkole nr 27 zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Goszczyńskiego 44 w Krakowie.

Przedszkole jest miejscem szczególnie ważnym, gdzie dziecko nawiązuje pierwsze kontakty rówieśnicze, nabywa nowych umiejętności i poznaje samego siebie. Naszym priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej opieki, wspomaganie wszechstronnego rozwoju oraz tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. Tworzymy przyjazne miejsce do zabawy i nauki, dostosowane do potrzeb rozwojowych każdego przedszkolaka. Nadzorujemy i dbamy o psychofizyczny, społeczny i emocjonalny rozwój dzieci.

Samorządowe Przedszkole nr 27 dysponuje trzema jasnymi i przestronnymi salami, wyposażonymi w monitory interaktywne 65" oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne zgodne z obowiązującymi trendami edukacyjnymi. W każdej sali znajduje się oczyszczacz powietrza. Na zewnątrz przedszkolaki mogą korzystać z placu zabaw, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenu zielonego.

Naszą kadrę stanowią nauczyciele i pracownicy obsługi zaangażowani i oddani swojej pracy, z pasją podchodzący do wykonywanego zawodu, otwarci na potrzeby dzieci i rodziców.

Przedszkole realizuje ciekawe projekty i programy edukacyjne np. Zabawa Sztuką, Klub Mleczaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Dzieciaki Mleczaki oraz Czyściochowe Przedszkole.
Społeczność przedszkolna bierze udział w licznych akcjach charytatywnych takich jak: Gwiazdka dla zwierzaka, Nakrętki dla ..., Razem na święta, Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki.

Zapewniamy bezpłatne zajęcia dodatkowe tj.: język angielski, gimnastyka oraz rytmika.

Dzieci mają zapewnioną stałą opiekę pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeuty i logopedy. Mogą korzystać z bogatej oferty zajęć specjalistycznych zarówno indywidualnych jak i grupowych, m.in. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, treningu umiejętności społecznych oraz terapii logopedycznej.

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00.
Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00 - 13.00. 

Pracujemy w trzech oddziałach:
oddział I - dzieci 3 i 4 letnie,
oddział II - dzieci 5 i 6 letnie,
oddział III - dzieci 6 letnie.
Grupy liczą po 25 dzieci. 

W przedszkolu działa stołówka, obiady dostarczane są przez firmę cateringową, która przygotowuje zdrowe i smaczne posiłki.

Rodzice korzystają z elektronicznego systemu kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu „Punktualny Przedszkolak”.

Jesteśmy „Orłami Edukacji 2020”, nasz Zespół znalazł się w kręgu najlepszych placówek edukacyjnych w kraju.

Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 8, która znajduje się w tym samym budynku, dzieci sześcioletnie mogą w kolejnym roku kontynuować naukę w znanym i przyjaznym środowisku.

Historia placówki:

Samorządowe Przedszkole nr 27 zostało powołane Uchwałą nr LXX III/1073/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 08.05.2013r. i rozpoczęło swoją działalność 1 września 2013r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie   przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

   1 - 31 marca 2023 r.

 

25 maja - 5 czerwca 2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów   potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w   postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o   których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

  do 5 kwietnia 2023 r.

 

do 6 czerwca 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 kwietnia 2023 r.

21 czerwca 2023 r.

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

24 kwietnia - 9 maja 2023 r.

 

22 - 29 czerwca 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 maja 2023 r.

30 czerwca 2023 r.

 

 

Wzory dokumentów będą dostępne od 1 marca 2023r.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem oraz kryteriami rekrutacyjnymi zamieszczonymi poniżej.

Przedszkole przyjmuje wyłącznie wnioski KOMPLETNE (wypełnione elektronicznie, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych wraz z wymaganymi dokumentami (zaświadczenia, oświadczenia, itp.)

Brak dokumentów potwierdzających kryteria będzie skutkował niemożnością przyznania określonych punktów za dane kryterium.

Wypełniony elektronicznie wniosek w systemie FORMICO trzeba:

- wydrukować, podpisać i złożyć (komplet dokumentów) osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru

lub

- podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji FORMICO razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Wzory dokumentów:

- Wniosek o przyjęcie do samorządowego przedszkola

- Oświadczenie o wielodzietności

- Oświadczenie o samotnym wychowaniu

- Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa

- Przewodnik dla rodzica - instrukcja


Kryterium

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty1)

 Kryteria główne

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

28

Dziecko niepełnosprawne

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 z późn. zm.)

28

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 z późn. zm.)

28

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 z późn. zm.)

28

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 z późn. zm.)

28

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

28

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416)

28

 Kryteria dodatkowe

Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało

zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

Zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

7

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego4)

Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

6

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub zespole szkolno-przedszkolnym wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jest pierwsze na liście wybranych przedszkoli5)

Kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

5

Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3

4

Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie

zostało przyjęte do tego przedszkola5)

Kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

3

Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola lub tego samego zespołu szkolno-przedszkolnego

Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu

w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka,

w przypadku gdy przedszkola wskazane na pierwszym miejscu na liście preferencji we

wnioskach rekrutacyjnych dzieci są różne

2

1) punkty sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców

5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).